Έργα ΕΣΠΑ

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020
Τίτλος Πράξης
Title
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος για την συλλογή και ανάλυση δεδομένων Γεωργίας Ακριβείας

Development of an integrated system for collection and analysis of precision agriculture data
Φορέας Λειτουργίας/Δικαιούχος
Project Operator/Beneficiary
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Region Aegean Region
Περιοχή Χωροθέτησης
Region
Σάμος
Samos
Προϋπολογισμός
Budget
€300.000,00
Ταμείο
Fund
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
European Regional Development Fund (ERDF)
Περιγραφή
Project description

Αντικείμενο του έργου ΣΓΑSynField TreeTag αποτελεί η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την συλλογή και ανάλυση δεδομένων Γεωργίας Aκριβείας. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης εφαρμογής που θα επιτρέπει την ψηφιακή καταγραφή πληροφοριών σε επίπεδο δέντρου (αμπέλι και ελιά) με σκοπό την δημιουργία ηλεκτρονικής ταυτότητας όπου εκτός από το γεωγραφικό στίγμα και τον κωδικό του (ID) θα γίνεται εγγραφή ενεργών στοιχείων όπως η φωτογραφία, το είδος, το ύψος, η διάμετρος κοκ. Όλα τα δεδομένα θα καταχωρούνται σε σύστημα υπηρεσιών θέσης, ώστε να υπάρχει παρακολούθηση και επεξεργασία των στοιχείων. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της σύμπραξης είναι πολλαπλά ενδεικτικά αναφέρονται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος, η εκτίμηση των προσβολών από εχθρούς και ασθένειες στις καλλιέργειες, η δημιουργία ψηφιακών χαρτών επικινδυνότητας για τα ψηφιοποιημένα δένδρα, η στατιστική ανάλυση των δεδομένων (γεω-στατιστική), η γεωργική συμβουλή επέμβασης με σύστημα λήψης αποφάσεων κα.

The project will develop an integrated application that will allow for the recording of data at tree level and at vineyard/olive grove level in order to create a digital identity for the chosen entity. Static attributes such as geographical location and entity ID will be recorded, as well as active attributes for the plants such as a photograph and physical properties: crop type, plant height, diameter e.t.c. All data will be registered in a location service system, where it can be monitored and processed. The project aims at a) designing and developing the integrated system, b) offering remote control of the farm, c) data logging, d) statistical analysis of data (geo-statistics), e) conversion of data into reference and monitoring tables with graphical representations, f) disease assessment, g) creation of digital hazard maps for the digitized trees, h) agricultural intervention advice with a decision-making system. For this purpose, the TreeTag v2.0 software is integrated into the SynField smart agriculture system, in order to provide new features that make it a farming data collection and analysis system at the level of the individual plant. The expected results of the partnership are multiple. Indicatively they include the design and development of an integrated system, the assessment of pest infestations and diseases in crops, the creation of digital hazard maps for digitized trees, statistical data analysis (geo-statistics), agricultural intervention advice with decision making system etc.