Το Έργο

Περιγραφή

 

Αντικείμενο του έργου ΣΓΑSynField TreeTag v2.0 αποτελεί η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την συλλογή και ανάλυση δεδομένων Γεωργίας ακριβείας.

Πειραματική ανάπτυξη του έργου: Το πεδίο αυτό αφορά τη συστηματική εργασία και τη σχεδίαση στη βάση υπάρχουσας γνώσης του προϊόντος που αποκτάται από έρευνα, η οποία δημιουργεί την κατεύθυνση προς την παραγωγή νέου προϊόντος, με σκοπό την εφαρμογή νέων συστημάτων και υπηρεσιών.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης εφαρμογής που θα επιτρέπει την ψηφιακή καταγραφή πληροφοριών σε επίπεδο δέντρου / αμπελιού / ελαιώνα με σκοπό την δημιουργία ηλεκτρονικής ταυτότητας όπου εκτός από το γεωγραφικό στίγμα και τον κωδικό του (ID) θα γίνεται εγγραφή ενεργών στοιχείων όπως η φωτογραφία, το είδος, το ύψος, η διάμετρος κοκ. Όλα τα δεδομένα θα καταχωρούνται σε σύστημα υπηρεσιών θέσης, ώστε να υπάρχει παρακολούθηση και επεξεργασία των στοιχείων.

Η καταγραφή θα γίνεται με τη βοήθεια φορητών συσκευών με android σύστημα και gps και offline καταγραφικού το οποίο υποστηρίζει την αποθήκευση της θέσης (γεωγραφικές συντεταγμένες: γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος) των δένδρων και των χαρακτηριστικών – ιδιοτήτων τους. Το σύστημα θα χρησιμοποιεί ενσωματωμένους γεωδαιτημένους χάρτες (εικόνες) που θα χρησιμοποιούνται ως υπόβαθρο για τα ψηφιοποιημένα δένδρα.


Επιθυμητά αποτελέσματα

Η Κοινοπραξία συμφωνιών μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας, έχει από κοινό τον σκοπό να παράγει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Με την ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος ΑΙΓΙΣ το νέο λογισμικό TreeTag v2.0 ενσωματώνεται στο σύστημα έξυπνης γεωργίας SynField, το οποίο αναβαθμίζεται και παρέχει νέες δυνατότητες που το καθιστούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής και ανάλυσης δεδομένων συστήματος γεωργίας ακριβείας.

To σύστημα ΣΓΑSynField, το οποίο θα εγκατασταθεί σε περιοχές της Σάμου, θα περιλαμβάνει κόμβους μέτρησης αγρό-μετεωρολογικών δεδομένων οι οποίοι θα συνδέονται με πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους (Cloud) και θα ελέγχουν το πεδίο εφαρμογής μέσω της εφαρμογής SynFieldControl στην οποία μπορεί ο χρήστης να αποκτήσει πρόσβαση και μέσω κινητού τηλεφώνου.